PassionCars

  • vin
  • historia
  • usa
  • kanada

Regulamin

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.passioncars.pl prowadzony jest przez AutoRefer Mikołaj Sokołowski, ul. Leonida Teligi 5/8, 02-777 Warszawa; NIP: 5272489940; REGON: 142004090; adres poczty elektronicznej: kontakt@passioncars.pl

1.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorcy będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy.

1.3. Definicje:

1.3.1. PRZELEWY24 (PAYPRO S.A). – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014; adres poczty elektronicznej: serwis@przelewy24.pl; numer telefonu: (+48) 61 6429344 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora), obsługująca płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu http://www.przelewy24.pl/.

1.3.2. INDYWIDUALNA WYCENA RAPORTU – Usługa Elektroniczna polegająca na przesyłaniu przez Usługodawcę na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej spersonalizowanego hiperłącza do Indywidualnej Wyceny Raportu znajdującego w Serwisie Internetowym Usługodawcy. Indywidualna Wycena Raportu przedstawia w wariantach zakres informacji możliwych do uzyskania w ramach Raportu. Informacja taka zawiera stwierdzenie o dostępności ilości informacji w wybranym wariancie Raporcie oraz koszt takiego Raportu. Indywidualna Wycena Raportu nie zawiera jednak samego Raportu.

1.3.3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.1964 Nr 16, poz. 93 z późn zm.).

1.3.4. NUMER VIN – unikalny numer identyfikacyjny właściwy dla danego pojazdu mechanicznego, składający się z maksymalnie 17 znaków (liter i cyfr) (Vehicle Identification Number).

1.3.5. PAYPAL – spółka PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (adres siedziby: 5. Kondygnacja, 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg) obsługująca płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu http://www.paypal.pl/.

1.3.6. POJAZD – pojazd mechaniczny posiadający Numer VIN wskazany przez Usługobiorcę.

1.3.7. RAPORT – Usługa Elektroniczna polegająca na przesyłaniu przez Usługodawcę na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej informacji o Pojeździe w postaci elektronicznego raportu. Zakres informacji dostępny jest w wybranym wariancie Raportu uzyskanego przez Usługobiorcę w Indywidualnej Wycenie Raportu.

1.3.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

1.3.9. SERWIS INTERNETOWY – Serwis Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.passioncars.pl.

1.3.10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

1.3.11. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi Elektronicznej zgodnie z Regulaminem.

1.3.12. USŁUGODAWCA – AutoRefer Mikołaj Sokołowski, ul. Leonida Teligi 5/8, 02-777 Warszawa; NIP: 5272489940; REGON: 142004090; adres poczty elektronicznej: kontakt@passioncars.pl

1.3.13. ZAPYTANIE – Usługa Elektroniczna dostępna w Serwisie Internetowym umożliwiająca przesłanie do Usługodawcy danych, które są potrzebne do stworzenia INDYWIDUALNEJ WYCENY RAPORTU.

1.3.14. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia produktu bez wad z zastrzeżeniem zapisów zawartych w regulaminie.

1.3.15. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

2.1. W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Zapytanie, Indywidualna Wycena Raportu, Raport.

2.1.1. Zapytanie – skorzystanie z Zapytania możliwe jest po przejściu do hiperłącza Zapytania w Serwisie Internetowym, pod którym dostępny jest formularz. W formularzu należy podać następujące dane: Imię i Nazwisko/Firma/Nick, E-mail, VIN Pojazdu, Link do Ogłoszenia, Komentarz. W formularzu Zapytania niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: Imię i Nazwisko/Firma/Nick, E-mail oraz VIN Pojazdu.

2.1.2. Indywidualna Wycena Raportu – skorzystania z Indywidualnej Wyceny Raportu możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) podaniu na stronie Serwisu Internetowego w hiperłączu Zapytania niezbędnych danych Usługobiorcy oraz (2) kliknięciu pola „Wyślij Zapytanie”.

2.1.3. Raport – skorzystanie z Raportu możliwe jest po uprzednim uzyskaniu na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy spersonalizowanego hiperłącza do Indywidualnej Wyceny Raportu. W Indywidualnej Wycenie Raportu Usługobiorca wybiera jeden z dostępnych wariantów Raportu. Udostępnienie wybranego wariantu Raportu następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) kliknięciu pola „Zapłać” przy wybranym wariancie Raportu oraz (2) dokonaniu płatności.

2.1.4 Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Serwisu Internetowego lub narazić Usługodawcę na utratę renomy.

2.2. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.3.1. Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

2.3.2. Przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu: Mozilla Firefox w wersji 10.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 11 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej.

2.3.3. Włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików Cookies.

2.4. Zapytanie oraz Indywidualna Wycena Raportu świadczone są nieodpłatnie.

2.5. Udostępnianie Raportów jest odpłatne – cena Raportu podana jest na stronie internetowej Serwisu Internetowego po uzyskaniu przez Usługobiorcę na adres poczty elektronicznej spersonalizowanego hiperłącza do Indywidualnej Wyceny Raportu. Ceny Raportów podane są w złotych polskich lub euro. Cena ta jest ceną łączną wraz z podatkami i wszelkimi innymi opłatami.

2.6. Zapytanie świadczone jest przez czas nieoznaczony. Indywidualna Wycena Raportu oraz Raport mają charakter jednorazowy i ulegają rozwiązaniu z chwilą udostępnienia Indywidualnej Wyceny Raportu albo Raportu.

3. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DOTYCZĄCE RAPORTU

3.1. Koszt Raportu oraz warianty dostępnych Raportów podane są każdorazowo dla danego Pojazdu na stronie internetowej Serwisu Internetowego po uzyskaniu na adres poczty elektronicznej spersonalizowanego hiperłącza do Indywidualnej Wyceny Raportu. Do udostępnienia Raportu niezbędne jest uprzednie uzyskanie przez Usługobiorcę na adres poczty elektronicznej spersonalizowanego hiperłącza do Indywidualnej Wyceny Raportu.

3.2. Raport ma charakter jedynie pomocniczy (dodatkowy) i nie powinien stanowić jedynej podstawy decyzji o zawarciu albo nie zawarciu umowy sprzedaży Pojazdu przez Usługobiorcę. W razie powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do pochodzenia Pojazdu, jego przebiegu lub historii należy je zweryfikować z odpowiednimi organami państwa lub osobami trzecimi udzielającymi pomocy w tym zakresie. Usługodawca zaleca w każdym wypadku (nawet mimo braku wątpliwości) kontakt z powyższymi organami i osobami trzecimi celem weryfikacji Pojazdu przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy sprzedaży.

3.3. Informacje i zdarzenia o Pojazdach udostępniane w ramach Raportu pochodzą ze źródeł zewnętrznych względem Usługodawcy. Rola Usługodawcy ogranicza się w tym wypadku jedynie do ich udostępnienia Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Usługodawca nie weryfikuje rzetelności, poprawności i prawdziwości powyższych informacji i zdarzeń o Pojazdach.

3.4. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości fakt, iż usługodawca zbiera dane z wielu źródeł w celu wykorzystania ich w Raporcie. Zebrane dane mogą duplikować błędy i zawierać niepełne informacje. Usługobiorca rozumie i przyjmuje do wiadomości, że nie wszystkie informacje mogą być dostępne, kompletne i poprawne. Informacje na raporcie mają jedynie charakter pomocniczy. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i rozumie, że informacje zawarte w raporcie nie mogą jednoznacznie określać stanu faktycznego pojazdu, a odpowiedzialność i decyzja o zakupie pojazdu należy do usługobiorcy. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, co do poprawności danych i kompletności Raportu.

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

4.1. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:

4.1.1. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PRZELEWY24 (PAYPRO S.A) – możliwe sposoby płatności dostępne są na stronie Serwisu Internetowego przed dokonywaniem płatności oraz na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl/.

4.1.2. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Paypal (https://www.paypal.com/pl)

4.2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i przelewem online przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24 (PayPro S.A).

4.3. Rozliczenia transakcji PayPal przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayPal.

5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

5.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych:

5.1.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego Usługobiorca może składać w terminie 30 dni od stwierdzenia nieprawidłowości w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@passioncars.pl oraz też pisemnie na adres Usługodawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

5.1.2. Reklamacja, prosimy, aby zawierała co najmniej: imię i nazwisko Usługobiorcy; adres do korespondencji; opis okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji. W wypadku, gdy reklamacja dotyczy Raportu dodatkowo (gdy dane są dostępne): data zakupu Raportu; data płatności za zakupiony Raport; rodzaj zakupionego Raportu oraz kwota transakcji.

5.1.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny sposób wskazany przez Usługobiorcę.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 6.1. Usługobiorca będący jednocześnie konsumentem, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość w postaci zakupu wybranego wariantu Raportu, ale go nie uzyskał, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

6.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 6.1; (2) o świadczeniu usług o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (3) o świadczeniu usług, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

7. DANE OSOBOWE

7.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem serwisu internetowego jest: AutoRefer Mikołaj Sokołowski (adres prowadzania działalności: ul. Leonida Teligi 5/8, 02-777 Warszawa) wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 5272489940; REGON: 142004090; adres poczty elektronicznej: kontakt@passioncars.pl

8. PRAWA AUTORSKIE

8.1. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w Serwisie Internetowym chronione są prawami autorskimi przysługującymi Usługodawcy zgodnie z ustawą o prawie autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).

8.2. Usługobiorca może przeglądać materiały publikowane w Serwisie Internetowym, w tym w ramach świadczonych Usług Elektronicznych, a także pobierać pojedyncze kopie tych materiałów, w granicach dozwolonych prawem, wyłącznie do użytku osobistego.

8.3. Zabronione jest wykorzystywanie treści i znaków graficznych zamieszczonych w Serwisie Internetowym w jakikolwiek inny sposób niż wskazany w niniejszym Regulaminie lub przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr. 144, poz.1204 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.3. Zmiany w regulaminie:

9.3.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

9.3.2. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego i korzystających z Serwisu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, którzy mają w takim wypadku prawo korzystać z Serwisu Internetowego na zasadach dotychczasowych. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

9.4.Rozstrzyganie sporów: spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.